Záručné podmienky a zásady používania a údržby dverí

Podrobné záručné podmienky

 • Záruka 24 mesiacov na výrobky je poskytovaná pod podmienkou, že budú namontované v súlade montážnym návodom umiestneným v záručnom liste a budú používané v súlade s ich určením.
 • Podmienkou poskytnutia záručných služieb je predloženie záručného listu Kupujúcim v predajni vrátane dokladu o nákupe. Záručný list je priložený k výrobku. Kupujúci je povinný prevziať záručný list od Predajcu alebo Autorizovaného montéra.
 • Predávajúci je povinný preskúmať a vyriešiť reklamáciu v najkratšej možnej lehote najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia predmetu reklamácie na predajné miesto, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 • Predávajúci nie je v omeškaní s vyriešením reklamácie, ak kontrola, výmena alebo oprava nemohla byť vykonaná z dôvodov nachádzajúcich sa na strane Kupujúceho.
 • Pokiaľ charakter vád nevyžaduje ich odstránenie v továrni alebo na predajnom mieste, záručná oprava bude vykonaná u Kupujúceho.
 • V záručnej lehote je výrobca zaviazaný k bezplatnej oprave alebo výmene chybného výrobku.
 • Hodnotenie charakteru vady a spôsobe riešenia reklamácie vykonáva zástupca Predávajúceho alebo ním poverenej osoby.
 • Podmienkou uplatnenia reklamácie zjavnej vady, je jej oznámenie pred montážou pri súčasnom prerušení montážnych činností. Inštalácia príslušenstva / kovania, pánty a iné príslušenstvo/ je považovaná za začatie montáže výrobku. Tovar je potrebné vrátiť v originálnom obale. Akékoľvek mechanické poškodenie výrobku po započatí montážne výrobku nie je možné reklamovať.
 • Záruka stratí platnosť v prípade:
  • vykonania akýchkoľvek úprav krídla alebo zárubne,
  • porušenie konštrukcie výrobku,
  • odstránenie identifikačného štítku z certifikovaných výrobkov,
  • zničenia, alebo straty záručného listu, vyhotovenie záznamu v záručnom liste neoprávnenou osobou,
 • Záruka sa nevzťahuje na:

  • zameranie stavebných otvorov,
  • montáž výrobku,
  • bežné prevádzkové opotrebenie výrobku,
  • chyby vzniknuté následkom nesprávneho použitia alebo nedbanlivosti Kupujúceho,
  • množstevné nedostatky súčiastok a príslušenstva, viditeľných pri prevzatí,
  • na činnosti spojené: s ošetrením, údržbou výrobku a nastavením príslušenstva,
  • na činnosti spojené s nastavovaním príslušenstva/ pánty, kovania iné pohyblivé časti výrobku,
  • mechanické poškodenie a vonkajšie chyby vzniknuté následkom nedodržania správnych postupov počas dopravy, skladovania a uschovávania výrobkov, prípadne montážnou činnosťou,
  • zmeny farby a tvaru, poškodenie súčastí a dielcov vzniknuté následkom napučenia materiálu spôsobeného príliš veľkou vlhkosťou vzduchu v miestnostiach (dvere musia byť osadené po vykonaní tzv. mokrých prác, napr.: po vykonaní omietok, podláh, v suchých a vzdušných priestoroch),
  • zmeny farby, suky, závitky vlákien, farebné rozdiely a nepravidelnosti štruktúry dreva, vyplývajúce z neopakovateľného špecifika prírodnej dyhy,
  • chyby vzniknuté následkom nesprávneho zaistenia výrobku pri vykonávaní stavebných prác (napr. Znečistenie maltou, omietkou alebo penou, čistenie hrubozrnnými čistiacimi prostriedkami alebo agresívnymi chemickými prostriedkami),
  • poškodenia náteru a laminovaného povrchu vzniknuté následkom oblepenie výrobku samolepiacimi páskami,
  • chybné fungovanie výrobkov z dôvodu výskytu náhodných udalostí, nezávislých na výrobcovi a prevádzkových podmienkach (povodeň, požiar, vlámanie, apod.),
  • povrchy maľované s práškovým nástrekom vo verzii so základným náterom,
  • práškové podkladové nátery, finálne povrchové úpravy práškovým lakom, ak boli prelakované Kupujúcim,
  • poškodenie výrobku v dôsledku použitia nevhodných chemických a čistiacich prostriedkov počas montáže alebo užívania,

  Iné ustanovenia:

  • Konštrukcia krídla znamená spôsob pripojenia elementov krídla. Záruka pokrýva vlastnosť výrobku, ako je pravouhlosť, rovnosť, rozmerové odchýlky krídla. V rámci reklamačného konania sa budú brať do úvahy vady, ktoré sú typické pre daný výrobok, tzn. deformácie, rozglejenie rámov, delaminácia.
  • Nastavovanie pohyblivých častí výrobku ako sú pánty, kovania a pod. nie je súčasťou záruky za výrobok. Je to súčasťou pravidelnej údržby výrobku kupujúcim.
  • V prípade využitia služieb autorizovanej montáže Predávajúceho je záruka na montáž 3 mesiace, súčasťou záručného servisu je počas záručnej doby aj nastavovanie pohyblivých častí výrobku.
  • Predávajúci neposkytuje náhradu za výmenu produktov a ďalšie dodatočné náklady súvisiace s reklamáciou.
  • Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje a nezastavuje nároky Kupujúceho vyplývajúce z nezhody tovaru s kúpnou zmluvou.

URČENIE, MONTÁŽ, ZÁSADY POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY DVERÍ

 1. Dvere sú určené na uzavrete stavebných otvorov vo vnútorných stenách, ktoré oddeľujú miestnosti charakterizované podobnou úrovňou teploty a vlhkosti.
 2. Dvere sú určené pre obytné priestory a iné priestory, kde sa vyžadujú technické alebo špeciálne dvere, ktoré sú prevádzkované v normálnych podmienkach miernych klimatických zón (30-60% relatívna vlhkosť).
 3. Dvere by nemali byť inštalované v miestnosťiach s vlhkosťou nad 60%, napr. vane, práčovne, sauny, bazény atď.
 4. Odporúčame meranie, výber a inštaláciu dverí kvalifikovanými montážnymi skupinami.
 5. Pred montážou skontrolujte, či dodané výrobky sú: v súlade s objednávkou a faktúrou z hľadiska množstva a príslušenstva, nepoškodené na miestach, ktoré boli predtým pokryté balením.
 6. Inštalácia dverí by sa mala vykonávať v miestnostiach s kompletne dokončenými stenami (natreté, tapetované, s obkladom, atď.). Povrchová úprava by mala byť prevedená až na okraj steny (otvor v stene).
 7. V zárubniach určených do miestnosti, v ktorých bude podlaha súeraná namokro, by mal byť spodný okraj pred montážou zaistený silikónom. Po montáži zárubne je nutné spojenie zárubne s podlahou a stenou utesniť silikónom.
 8. Je treba používať kovania s rozetou alebo rozetou s rozmermi prispôsobenými veľkosti vývrtov v krídle.
 9. Pred začatím vŕtania montážnych otvorov pre rozetu, vždy najprv demontujte zámok.
 10. Dvere by sa mali prepravovať a skladovať vo vzpriamenej polohe a umiestnené na spodnom okraji.
 11. Zárubne balené v obaloch možno prepravovať a skladovať horizontálne na paletách v max. 10 vrstvách s použitím dištančných podložiek.
 12. Skladovanie a uchovávanie výrobkov je možné len na suchých, vyhrievaných a nezavlhčených miestach. V žiadnom prípade sa nesmú skladovať v budovách v surovom stave vo vlhkých pivniciach alebo garážach.
 13. Dvere sú vyrobené podľa noriem EN 1530; EN 1529, ktoré definujú prijateľné odchýlky a rozmerové tolerancie.
 14. Na výrobu dverí boli použité lepidlá, ktoré spĺňajú požiadavky triedy trvanlivosti D3 a D4 (podľa EN 204).
 15. Výrobky lakované vodou riediteľnými lakmi podliehajú počas používania prirodzenému opotrebeniu: oderu, poškvrneniu, žltnutiu atď.
 16. Drevené výrobky alebo vyrobené z materiálov na báze dreva by sa mali čistiť prostriedkami určenými na údržbu nábytku alebo mierne navlhčenou handričkou. Interiérové dvere nemôžu byť vystavené priamemu kontaktu s vodou.
 17. V miestnostiach s vysokou premávkou, napríklad vo verejných budovách, neodporúčame používať maľované mosadzné kovania.

KONTROLA A ÚDRŽBA POŽIARNYCH DVERÍ

Dvere s požiarnou odolnosťou sú výrobky s vysokým stupňom dôležitosťou z hľadiska požiarnej bezpečnosťou v budovách, podľa normy EN 14600 sa odporúča, aby povinnosťou majiteľa budovy bola starostlivosť o udržiavanie takýchto dverí v stave plnej funkčnosti. Na kontrolu prevádzky dverí sa odporúča, aby súprava dverí bola podriadená pravidelnej prehliadk e aspoň raz za šesť mesiacov, počas ktorej je potrebné:

 • Skontrolovať správnu funkciu systému dverí. Pohyb krídla počas otvárania a zatvárania by mal byť hladký, bez brzdenia a oderania krídla o zárubňu.
 • Prevádzka pohyblivých komponentov kovania by mala pokračovať bez prekážok. Tesnenia by mali tesne priliehať k príslušným povrchom krídla a zárubne v súlade s konštrukčnými predpokladmi.
 • Skontrolovať prevádzku jednotlivých častí dverového zariadenia, t.j. zámky, pánty, spodné tesnenia.
 • Skontrolujte veľkosť medzier (optimálne medzi krídlom a zárubňou 2-6 mm, medzi spodným okrajom krídla a podlahou - 5-10 mm).
 • Skontrolovať funkčnosť samozatvárača dverí a ak je potrebné, vykonať jeho reguláciu. Účinnosť automatického zatvárania sa odporúča aspoň od uhla otvorenia 30°, bez ohľadu na namontované západky a/alebo tesnenia.
 • Skontrolovať, či neboli pridané alebo odstránené žiadne zariadenia, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť dverí.
 • Skontrolovať, či sú všetky komponenty bezpečne upevnené a či sú všetky tesnenia nepoškodené.
 • V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo poruchy zariadenia by sa malo okamžite opraviť. Prvky, ktoré sa nedajú opraviť, by sa mali vymeniť. Pohyblivé časti súpravy treba podľa potreby mazať.